การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    4241  คน   พิมพ์ข่าวนี้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

วันที่  ๑๒  มีนาคม   ๒๕๕๒  เวลา  ๑๕.๐๐ น.

  ห้องประสานใจ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ระเบียบวาระที่ ๑  สพท.กระบี่ มอบประกาศเกียรติคุณ  ให้กับ คุณสมศักดิ์  กตติธรกุล

ผู้ทำคุณประโยชน์  ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  ๒๕๕๒

(ซ้าย..นายพัชรินทร์  ปลอดฤทธิ์  ผอ.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล เป็นผู้แทน สพท.กระบี่

 มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล)

 

จากคุณ จส.อม100 เมื่อวันที่ 13/3/2552 9:45:15   
ประกาศเกียรติคุณ  ให้กับ คุณสมศักดิ์  กตติธรกุล


ผู้ทำคุณประโยชน์  ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  ๒๕๕๒


 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่มาประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒


1. นายสมศักดิ์                  กิตติธรกุล                ประธานกรรมการ


2. คุณสัจจพร                   จันทร์ศรีนวล            กรรมการ


3. คุณกองแก้ว                 อั้นเต้ง                       กรรมการ


4. พ.ต.ท.หญิงช่อแก้ว      ลิ้มวัฒนากูล              กรรมการ


5. คุณวิรัช                         เกี่ยวข้อง                  กรรมการ


6. คุณนพรัตน์                   กาญจนวโรดม         กรรมการ


7. คุณเอนก                        ลิ่มศรีวิไล                กรรมการ


8. คุณพันคำ                       กิตติธรกุล               กรรมการ


9. คุณประภิส                    แก้วงาม                   กรรมการ


10. นายพัชรินทร์             ปลอดฤทธิ์                กรรมการและเลขานุการ


11. นางทิพย์ลาวัลย์          หลานไทย                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


12.นายวิฑูร                      เลาหบรรจง              รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


13.นายดำรง                     พยับไชยกุล               รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


14. นายเจริญ                    ทองแก้ว                    ครู คศ.๒  ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล


15. นางสาวกาญจนา        สุวรรณภพ               เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖


16. นางสาวยุวดี                สมศรี                       เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรญ


17. นางสาววิยะดา           แพรกปาน                เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรญ


18.นายอนุสรณ์                ศรีสุกใส                   ครู คศ.๒  ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล


 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่มาประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒


1. นายสมศักดิ์                  กิตติธรกุล                ประธานกรรมการ


2. คุณสัจจพร                   จันทร์ศรีนวล            กรรมการ


3. คุณกองแก้ว                 อั้นเต้ง                       กรรมการ


4. พ.ต.ท.หญิงช่อแก้ว      ลิ้มวัฒนากูล              กรรมการ


5. คุณวิรัช                         เกี่ยวข้อง                  กรรมการ


6. คุณนพรัตน์                   กาญจนวโรดม         กรรมการ


7. คุณเอนก                        ลิ่มศรีวิไล                กรรมการ


8. คุณพันคำ                       กิตติธรกุล               กรรมการ


9. คุณประภิส                    แก้วงาม                   กรรมการ


10. นายพัชรินทร์             ปลอดฤทธิ์                กรรมการและเลขานุการ


11. นางทิพย์ลาวัลย์          หลานไทย                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


12.นายวิฑูร                      เลาหบรรจง              รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


13.นายดำรง                     พยับไชยกุล               รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


14. นายเจริญ                    ทองแก้ว                    ครู คศ.๒  ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล


15. นางสาวกาญจนา        สุวรรณภพ               เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖


16. นางสาวยุวดี                สมศรี                       เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรญ


17. นางสาววิยะดา           แพรกปาน                เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรญ


18.นายอนุสรณ์                ศรีสุกใส                   ครู คศ.๒  ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล


 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 

 
นายพัชรินทร์             ปลอดฤทธิ์                กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุม

 
นายพัชรินทร์    ปลอดฤทธิ์        กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมต่อท่านประธานและคณะกรรมการ

 
นายพัชรินทร์    ปลอดฤทธิ์        กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมต่อท่านประธานและคณะกรรมการ

 
นายสมศักดิ์      กิตติธรกุล         ประธานกรรมการ

 
นายสมศักดิ์                  กิตติธรกุล                ประธานกรรมการ

 
นายสมศักดิ์                  กิตติธรกุล                ประธานกรรมการ

 
นายพัชรินทร์             ปลอดฤทธิ์                กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษา...( เรียน ฟรี...15 ปี )

 

นายพัชรินทร์    ปลอดฤทธิ์       กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษา...( เรียน ฟรี...15 ปี )..รายละเอียดโปรดติดตาม..นะครับ  สวัสดีครับ...... 

 

1   |

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin