นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน และนำไปชำระที่ธนาคาร  

ได้ตามระดับชั้นเรียน    ตามแผนการเรียน   และตามรายวิชาที่ลงทะเบียน    ตามลิงค์ด้านล่าง

โดยไฟล์ที่เขียนว่าห้องเรียนวิชาการ   คือ  ห้องเรียนพิเศษ  สสวท  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6