นายพรชัย ซาเหลา  หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมนตรี   พาสาลี นายรักชาย   สุวรรณวิหค นายสุระศักดิ์   มธุรส นางปัญชลิกา    ปันเจริญ
   
นายนฤเบศ   เชื้อบ้านเกาะ นางสาวรัชนีกร  กรเจริญพรพงศ์ นายสุนันต์  เจ๊ะเล๊าะ