.6

 

วิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaWHZKbjZpeUtOcU0/view?usp=sharing

 

วิชาคณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaMlJoTnN3NlYyQnc/view?usp=sharing

 

วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaMWVuZXd3RHdNejA/view?usp=sharing

 

วิชาสังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaOW53bVgtQWplRzA/view?usp=sharing

 

วิชาศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaaW5ySVZvMF9STVU/view?usp=sharing

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvabEx0Y2xNVlJ1bU0/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaZ0NDbGhxeHEzUDA/view?usp=sharing

 

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaTzFuUWpDaFZ2VG8/view?usp=sharing

 

วิชาคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaUEpOTzhJWUtlMVE/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาที่สอง

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaS280NzhsemVoTzQ/view?usp=sharing

 

วิชาแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaZlBSMEVKanI4dDQ/view?usp=sharing

 

ห้องเรียน EP

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaN2k5azZSampFazg/view?usp=sharing