.4

 

วิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaa2VrOF9uRThTeGM/view?usp=sharing

 

วิชาคณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaX0xyR0VjNEg1ajA/view?usp=sharing

 

วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaYklvd25iOW9lMm8/view?usp=sharing

 

วิชาสังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvabVF4TWNkZ2lzVzQ/view?usp=sharing

 

วิชาศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvael9NQkd4WVlSM0E/view?usp=sharing

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaZV9GYlFQQTFmVzQ/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaUTF6VU9SR19pWlE/view?usp=sharing

 

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaOGtGMGdNYU5aT0U/view?usp=sharing

 

วิชาคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaQXd6YTVZMTlPRkE/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาที่สอง

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaaWVjb3ZIX0ZCR0k/view?usp=sharing

 

วิชาแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaUDBFSDFnaXJkN3c/view?usp=sharing

 

ห้องเรียน EP

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaNmoyWXBtaF9FV3c/view?usp=sharing