.3

 

วิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaYVBIQUtVUFhUX2s/view?usp=sharing

 

วิชาคณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaenF4a1BFZkJDdGs/view?usp=sharing

 

วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaM3BmM3lnMnlPMzQ/view?usp=sharing

 

วิชาสังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaaTVlTzBBV3VkU0k/view?usp=sharing

 

วิชาศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaaW5Bd1ppUnBMM1U/view?usp=sharing

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaUWE5UDctMjZ6VGs/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaOVJSN2pWTE80eW8/view?usp=sharing

 

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaUjBqZGt5RlBaTkE/view?usp=sharing

 

วิชาคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvac085bjJza1VpNGc/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาที่สอง

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaQURPZW15X0RFWVk/view?usp=sharing

 

วิชาแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaX3dNYjQzdmRYY1k/view?usp=sharing

 

ห้องเรียน EP

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaaVkwYXJkQTU5dDA/view?usp=sharing