.2

 

วิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaQmt5dUdXZER3MTQ/view?usp=sharing

 

วิชาคณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaMEVjZ1hkcC1SUXM/view?usp=sharing

 

วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaWWluQ1JvbS00MVU/view?usp=sharing

 

วิชาสังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaX0hZLVpMeGpwVUk/view?usp=sharing

 

วิชาศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvad2pOWWtGZlFGM1E/view?usp=sharing

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaSE14cGV3Ung2QVU/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaV3NHOVZoWU94cUE/view?usp=sharing

 

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaeE52c2Nab2lzdGM/view?usp=sharing

 

วิชาคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaeXA4bDhLbW1Yd1E/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาที่สอง

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaLTE4TlNQOFQ3a0U/view?usp=sharing

 

วิชาแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaVzF3S0JFNzh3Q00/view?usp=sharing

 

ห้องเรียน EP

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaV3R5dWVFdFpBWHM/view?usp=sharing