.1

 

วิชาภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvab1JNVzJVTWJvSFE/view?usp=sharing

 

วิชาคณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvabHVobU05T3EydEE/view?usp=sharing

 

วิชาวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaM3pSaEJOSlBxLTQ/view?usp=sharing

 

วิชาสังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaMVJMNWFyQmI1RGM/view?usp=sharing

 

วิชาศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvabWJlY0p0cnRJa0k/view?usp=sharing

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaVkc4LWd0YTBPaUU/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaV21aQzFtWV9rZFE/view?usp=sharing

 

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaTlNyMTQtelhYNHM/view?usp=sharing

 

วิชาคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaTU9rTnlyMEQxRTA/view?usp=sharing

 

วิชาภาษาที่สอง

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvad3pkeWJoYVVNQmM/view?usp=sharing

 

วิชาแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaaWZ1TThka0tNWEE/view?usp=sharing

 

ห้องเรียน EP

https://drive.google.com/file/d/0B326qS1NLuvaczd6Yy1IcFYtdkk/view?usp=sharing