ม.1

วิชาภาษาไทย     

 https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8MmttV3JuM0FlMTA/view?usp=sharing

วิชาคณิตศาสตร์ 

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8M0J2a2lRRkN4YWM/view?usp=sharing

วิชาวิทยาศาสตร์ 

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8RXhkS0NROWxQa0k/view?usp=sharing

วิชาสังคมศึกษา   

 https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8cW1VMWNiaGhSTTA/view?usp=sharing

วิชาศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8TWtWUmkzeGdMSEk/view?usp=sharing

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8MHFNcWpwQXRsOFE/view?usp=sharing

วิชาภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8T3N0cjVQNDRaZVk/view?usp=sharingวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8SzVKWnZIZUl5N3M/view?usp=sharing

วิชาคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8NmhRTXo1eF9lQk0/view?usp=sharing

วิชาภาษาที่สอง   

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8OXc0NTZCU0M1OW8/view?usp=sharing

วิชาแนะแนว        

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8a0FvX2Q1eXk0THM/view?usp=sharing

ห้องเรียน EP

https://drive.google.com/file/d/0B781TAtX4Fk8S3VRbXZEYTd2c0k/view?usp=sharing