ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เรียกบัญชีสำรอง)  

*****************************

 

                               ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งกำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 4 เมษายน 2561 นั้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 1 คน และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 10 คน ซึ่งโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ตามประกาศของโรงเรียน ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงขอเรียกตามบัญชีสำรองของนักเรียนแต่ละประเภท ดังนี้                                        

                                                                            - ประกาศเรียกสำรอง ม.1

                                         ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง  ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน (การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย)