ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ห้องเรียนปกติ)

 

                               ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังรายชื่อตามประกาศต่อไปนี้

                                                              -  ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

                                                              -  ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

                                                              -  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

                                         ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง  ในวันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน (การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย)