ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  ประจำปีการศึกษา  2561  

******************************

                          โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา4  ประจำปีการศึกษา  2561  ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้

                            - รายละเอียดการปฏิบัติตนในวันสอบ  ***กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

                            - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                            - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                            * ขอผู้เข้าสอบสำรวจรายชื่อ ห้องสอบ และเลขประจำตัวสอบ ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบ ยึดห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ ตามประกาศฉบับนี้เป็นสำคัญหากมีข้อผิดพลาดของ ชื่อ-สกุล ให้แจ้งกรรมการคุมสอบในวันสอบ เพื่อทำการแก้ไขในใบลงชื่อให้ถูกต้องทุกวิชา

                           ** ขอให้นักเรียนโควตา แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงตนกับกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วย