ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

**********************************************************

                      ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลิกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561  มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเมื่อวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 1 ราย นั้น

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองของโครงการ รายชื่อดังประกาศต่อไปนี้

                                          โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

                                                        ประกาศหน้า 1              ประกาศหน้า 2          

                                                และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 7 ตามประกาศ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ สำนักงานวิชาการ (นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน