ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่4)

**********************************************************

                      ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลิกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ไม่มามอบตัวตามวันดังกล่าวข้างต้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย  และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme จำนวน 4 ราย  นั้น

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองของแต่ละโครงการเพิ่มเติม รายชื่อดังประกาศต่อไปนี้

                                          1.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

                                                        ประกาศหน้า 1              ประกาศหน้า 2          

                                                และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 14 - 16 ตามประกาศ รายงานและมอบตัวด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ สำนักงานวิชาการ ตึกอำนวยการ (นักเรียนต้องรายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน                                        

                                            2. โครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 

                                                  ประกาศหน้า 1           ประกาศหน้า 2         

                                               และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme .ในลำดับที่ 28 - 31  ตามประกาศ รายงานและมอบตัวด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ สำนักงานโครงการ English Programme อาคาร 2 ชั้น 2 (นักเรียนต้องรายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน