ประกาศผลการพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

*************************************************************************

 

                ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตา (จากนักเรียนม. 3 เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการพิจารณานักเรียน โควตา ตามประกาศนี้

                           หน้าประกาศ          รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 

                กรุณาอ่านรายละเอียดของประกาศด้วยอย่างละเอียด และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด