ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่3)

**********************************************************

                      ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลิกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme ซึ่งได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว มามอบตัวในวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ไม่มามอบตัวตามวันดังกล่าวข้างต้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ราย  และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme จำนวน 8 ราย  นั้น

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองของแต่ละโครงการเพิ่มเติม รายชื่อดังประกาศต่อไปนี้

                                          1.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

                                                        ประกาศหน้า 1              ประกาศหน้า 2          

                                                และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 9 - 13 ตามประกาศ รายงานและมอบตัวด้วยตนเอง ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ สำนักงานวิชาการ ตึกอำนวยการ (นักเรียนต้องรายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน                                        

                                            2. โครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 

                                                  ประกาศหน้า 1           ประกาศหน้า 2         

                                               และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme .ในลำดับที่ 20 - 27  ตามประกาศ รายงานและมอบตัวด้วยตนเอง ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ สำนักงานโครงการ English Programme อาคาร 2 ชั้น 2 (นักเรียนต้องรายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน