ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (เรียกเพิ่มเติม)

**********************************************************

                      ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลิกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 30 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3 ราย นั้น

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองของแต่ละโครงการ รายชื่อดังประกาศต่อไปนี้

                                          โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เรียกเพิ่มเติม)

                                                        ประกาศหน้า 1              ประกาศหน้า 2          

                                                และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 1 - 4 (ลำดับที่ 3 - 4 เป็นผู้สอบได้มีคะแนนเท่ากันในทุกรายวิชา จะใช้การจับสลากเมื่อมีการรายงานตัว) ตามประกาศ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ สำนักงานวิชาการ (นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน