ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (เรียกเพิ่มเติม)

**********************************************************

                      ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลิกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 30 และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 60 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 ราย  และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme จำนวน 15 ราย  นั้น

 

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองของแต่ละโครงการ รายชื่อดังประกาศต่อไปนี้

 

                                          1.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เรียกเพิ่มเติม)

                                                        ประกาศหน้า 1              ประกาศหน้า 2          

                                                และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 1 - 6 ตามประกาศ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้อง To Be Number One (นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน                                        

 

                                           2. โครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme 

                                                  ประกาศหน้า 1           ประกาศหน้า 2         

                                               และขอให้นักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme .ในลำดับที่ 1 - 15  ตามประกาศ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้องสำนักงานโครงการ English Programme (อาคาร 2 ชั้น 2) (นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน