ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

**********************************************************

                      ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้รับสมัคร และจััดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น

                     บัดนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการดังกล่าวข้างต้น รายชื่อดังประกาศต่อไปนี้

                                          1.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                                                        ประกาศหน้า 1              ประกาศหน้า 2                     ประกาศหน้า 3

                                                ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในลำดับที่ 1 - 30 ตามประกาศ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้อง To Be Number One (นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน                                        

 

                                           2. โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (IEP)  

                                                  ประกาศหน้า 1           ประกาศหน้า 2

                                               ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (IEP)  .ในลำดับที่ 1 - 4  ตามประกาศ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้องสำนักงานโครงการ English Programme (อาคาร 2 ชั้น 2) (นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น) หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไปมาแทน