ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

 

                          ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 และมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 10 และวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 นั้น

                          โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ดังนี้

                                      โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE  

                                                  -  ระดับชั้น ม.1

                                                  -  ระดับชั้น ม.4

                                       โครงการห้องเรียนพิเศษ EP ระดับชั้น ม.1

                                       โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับชั้น ม.4

                   ขอให้ผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือก สำรวจรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบคัดเลือก หากมีปัญหาประการใด สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7561-1181 ต่อ 119 หรือ 099-406-6586 ได้ในวันและเวลา ราชการ

                   ขอให้ผู้สมัครสอบ นำเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเข้าสอบ ได้แก่ ใบสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนในวันเข้าสอบ และจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วยตนเอง (โรงเรียนไม่มีอาหารจำหน่าย)  และขอให้ผู้สมัครสอบมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.40 น. เพื่อเข้าแถวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ 

                   ***และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถเข้ามาภายในโรงเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองจอดรถนอกบริเวณโรงเรียน***