เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2561

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ  (Student  with  special  Needs)  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจึงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  และด้านภาษาโดยกำหนดแนวทางการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา  2561 ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติ