นักเรียนที่แจ้งแก้ไขเกียรติบัตร การทดสอบประมวลผลความรู้เบ้ืองต้น นักเรียนชั้นประุถมปลาย (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มารับได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  อาคารธุรการ ชั้น 2 ( หลังเสาธง) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล