ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนรายการ หมายเหตุ
1 ภาษาไทย 6 1.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
      4.การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
      5.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
      6.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2 คณิตศาสตร์ 8 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
      3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี 
      หรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
      4.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
      ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
      5.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
      โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
      6.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
      7.การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
      8.การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
3 วิทยาศาสตร์ 2 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
      (Science Show) ม.4-ม.6
4 สังคมศึกษาฯ 1 1.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
  ศิลปะ    
  *ทัศนศิลป์ 3 1.การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
      2.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
  *ดนตรีไทย 9 1.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
      4.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
      5.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
      6.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
       
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนรายการ หมายเหตุ
      7.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
      8.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
      9.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
  *ดนตรีสากล 4 1.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.4-ม.6
      2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.4-ม.6
      3.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Esnemble) ม.4-ม.6
      4.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
  *นาฏศิลป์ 5 1.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
      4.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
      5.การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
5 ภาษาต่างประเทศที่  1 6 1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
      3.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
      4.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
      5.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
      6.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
6 ภาษาต่างประเทศที่  2    
  *จีน 5 1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
      2.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
      4.การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
      5.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
  *ญี่ปุ่น 5 1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
      2.แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
      4.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
      5.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
  *เกาหลี 4 1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
      2.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
      4.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
  *ฝรั่งเศส 3 1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
      2.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
      3.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนรายการ หมายเหตุ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
    3 1.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
      2.การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
      (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
      3.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
8 คอมพิวเตอร์ 7 1.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
      ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
      2.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
      3.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
      4.การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
      5.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
      6.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
      7.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
รวม 71