งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่  67  ประจำปีการศึกษา  2560 
ช่วงที่  1  ระหว่างวันที่  26 - 28  กันยายน  2560
               
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนรายการที่ส่ง                              เหรียญ
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม ไม่ได้เข้าร่วม
1 ภาษาไทย 14 10 2 1 1 -
2 คณิตศาสตร์ 14 13 1 - - -
3 วิทยาศาสตร์ 10 6 1 2 1  
4 สังคมศึกษาฯ 10 10 - - - -
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 1 - - -
6 ศิลปะ            
  *ทัศนศิลป์ 5 5 - - - -
  *ดนตรีไทย 10 10 - - - -
  *ดนตรีสากล 20 16 3 1 - -
  *นาฏศิลป์ 5 5 - - - -
7 ภาษาต่างประเทศที่  1 6 6 - - - -
8 ภาษาต่างประเทศที่  2            
  *จีน 5 5 - - - -
  *ญี่ปุ่น 5 5 - - - -
  *เกาหลี 4 4 - - - -
  *ฝรังเศส 3 3 - - - -
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
  *กิจกรรมสภานักเรียน 1 1 - - - -
  *กิจกรรม YC 2 2 - - - -
  *หนังสือเล่มเล็ก 2 1 - 1 - -
10 คอมพิวเตอร์ 11 10 1 - - -
11 หุ่นยนต์ 3 3 - - - -
12 เกษตร 2 2 - - - -
               
รวม 134 118 9 5 2 -