ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล         เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย     จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๖  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๔๖ สั่ง  ณ  วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖      เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                    ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                             ๑.๑  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  โครงการ EP    จำนวน  ๑  อัตรา

                             ๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                                   -  ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โครงการ EP

                                   -  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนและห้องสำนักงานโครงการ EP

                                   -  ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

                                   -  ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโครงการ  EP  (Network Administration)

                                   -  จัดทำเอกสารและรายงานสื่อนวัตกรรมฯ

                                   -  ถ่ายภาพ,  ตัดต่อภาพ/วีดีโอ,  ออกแบบ,  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

                             ๑.๓  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๙๒๐  บาท

                            

                    ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

                             ๒.๑  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
                             ๒.๒  มีสัญชาติไทย

                             ๒.๓  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                             ๒.๔  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ

                             ๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน      

                             ๒.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถ้าที่สุดให้จำคุก        เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือ  ความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

                                                         

                    ๓. เอกสารและหลักฐานการที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

                             ๓.๑ หลักฐานการจบการศึกษา   จำนวน  ๑  ฉบับ

                             ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๑  รูป

                             ๓.๓ ใบกองเกินทหาร(ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๙) (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ                      
                             ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

                             ๓.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน    ๑   ฉบับ

                  ๓.๖ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ       

                             ๓.๗ เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น

พร้อมสำเนา จำนวน ๑  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)     

                               

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้

                   ๔. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ติดต่อสอบถามรายละเอียด  และสมัครได้ที่งานธุรการ  กลุ่มบริหารงาน-

บุคคล อาคาร ๒    โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล    ถนนกระบี่    ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการ

 

                   ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

                   ๖. กำหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก

                             ๖.๑  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  เฉพาะตำแหน่งประกาศผลการสอบ

คัดเลือก   วันที่   ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐    เวลา  ๐๙.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.   ณ ห้องประสานใจ

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                             ๖.๒  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐

                             ๖.๓  กำหนดการทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐