ด้วย  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดโครงการทดสอบประมวลความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ ความสามารถ             และนำผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ             เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนี้

1.  คุณสมบัติผู้สมัคร

          -  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา  ( ป.5-ป.6 ) ทุกสังกัด

2.  กำหนดการรับสมัคร

          -  ระหว่างวันที่  7  พฤศจิกายน - 20  พฤศจิกายน  2560

3.  วิธีการสมัคร

          -  รับสมัครเป็นรายโรงเรียน  โดยโรงเรียนพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบลงในไฟล์  Excel             ตามแบบฟอร์มดังแนบและส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนพร้อมชำระค่าสมัครสอบ ในระยะเวลาที่กำหนด     ณ  สำนักงานวิชาการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อาคารธุรการ  ชั้น  2  ในเวลาราชการ

4.  ค่าสมัครสอบ

          -  คนละ  100  บาท

6.  กำหนดการสอบ   

          -  วันเสาร์ที่  2  ธันวาคม  2560  เวลา  08.00-15.00 น.  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ดังนี้

                    08.00 น.                             -  ผู้สมัครสอบเข้าแถวพร้อมกันตามห้องสอบ     ณ  ลานอเนกประสงค์      

         08.30 น.                             -  ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าห้องสอบ

         09.00 น.  -  09.50 น.          -  ภาษาไทย

                    09.50๐ น.  -  11.10 น.         -  คณิตศาสตร์

                    11.10 น.  -  12.00 น.           -  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    13.00 น.  -  14.00 น.           -  วิทยาศาสตร์

                    14.00 น.  -  15.00 น            -  ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:  1.  ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบจะประกาศก่อนสอบ  ทางเว็บไซต์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล      http://www.ammart.ac.th   และแจ้งผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

                   2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

6.  อุปกรณ์การสอบ

          1.  ดินสอ  2B 

          2.  ปากกา

          3.  ยางลบ

7.  การประกาศผล

          -  วันที่  13  ธันวาคม  2560  ทางเว็บไซด์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  http://www.ammart.ac.th  และแจ้งผลการสอบผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

8.  รับทุนการศึกษาพร้อมรับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม  96  ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล วันที่  22    ธันวาคม  2560

-  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทดสอบประมวลความรู้ฯ  ดังนี้

                         1.  นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด    อันดับ  1-5   (รวมทุกวิชา)

                         2.  นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด         อันดับ  1-5   (แยกรายวิชา)

          ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560