ด้วย วันพฤหัสบดีที่  9  พฤศจิกายน   2560  มีการสอบธรรมสนามหลวงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน  1,077  คน  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีตารางสอบดังต่อไปนี้

โรงเรียนจึงขอหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่นับถือศาสนาอิสลามและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  เนื่องด้วยโรงเรียนต้องจัดห้องสอบ จำนวน  27  ห้อง และคณะครู จำนวน  101  คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลาง เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ และอาจมีครูผู้สอนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในกิจกรรมข้างต้น ได้นัดหมายนักเรียนมาเรียนพิเศษหรือเป็นจิตอาสาประสานงานการสอบ ซึ่งโรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองอย่างชัดเจน

 
หมายเหตุ  โรงเรียนเปิดเรียนปกติในวันที่  10  พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป