ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ค่าย 1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก 1/2560   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2560
1. นายภูมิ พงศ์พัฒนบุตร
2. นางสาวสลิลทิพย์ สุขแสน
3. นายภูริ ฟุ้งเฟื่อง
4. นายยุทธนา ทองรอด
5. นายพลเอก เดชค้ำ
6. นางสาวพิชดา ชูเรือง
7. นางสาวศุภนิช นรสาร
8. นางสาวอรทัย วิไลวัฒนากร
9. นางสาวสิริยากร อั้นทอง
10. เด็กหญิงพัชรพร หลิมเฮงฮะ