ด้วยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขบ่งชี้ว่า  ประชาชนในประเทศยังมีการบริโภคผัก  ผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต  (FAO)
กำหนดไว้ที่อย่างน้อย  400  กรัมต่อวัน  กรมกาารค้าภายในได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผัก  ผลไม้มากขึ้น  โดยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม  2560  เป็นช่วงผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาด   เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีโภชนาการที่ดีอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้จัดให้มีเมนูอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้น
              ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  แจ้งว่าเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้บริโภคผักและผลไม้ไม่น้อยกว่า  400  กรัมต่อวัน  และได้ช่วยเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดให้จัดอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นส่วนประกอบในการบริโภคให้มากยิ่งขึ้น