ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖       ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว           สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๖  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๔๖ สั่ง  ณ  วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจ      ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ  ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์     และวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

                        ตำแหน่งที่รับสมัคร

                        ตำแหน่ง นักการภารโรง  อัตราเงินเดือน  ๙,๐๐๐ บาท จำนวน  ๑  อัตรา

                      วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

อาคาร ๒  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล    ถนนกระบี่    ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการ

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐

                   กำหนดการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

                   สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เฉพาะตำแหน่ง วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐

เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประสานใจ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                   ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐

                   กำหนดรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐

 

รายละเอียดทั้งหมด