ตารางสอบโอลิมปิกวิชาการ วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
     สำหรับผู้สมัครสอบวิชา ชีววิทยา เคมี ดาราศาสตร์
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
     สำหรับผู้สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์
 
***หลักฐานในการเข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบสมัครส่วนที่ 1 ที่ผู้สมัครสอบเก็บไว้***
***รายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ติดประกาศไว้ที่บอร์ดข้างห้องธุรการค่ะ
 (  http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCamp60/FilePragard/o.pdf รายชื่อและห้องสอบ สำหรับผู้สมัครสอบวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ค่ะ)
 
*** เนื้อหาสอบ***
วิชาฟิสิกส์: การแปลงหน่วย กฎการเคลื่อนที่ หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม หลักการอนุรักษ์พลังงาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบวงกลม สภาวะสมดุลสถิต ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ของไหล ความดันในของไหล การขยายตัวเชิงความร้อนของสาร กฎของแก๊ส เลนส์และกระจก
วิชาเคมี: โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
วิชาชีววิทยา: โครงสร้างของเซลล์และหน้าที่ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ สารชีวโมเลกุล การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกเซลล์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เฉพาะเรื่อง Polygene, Linkage gene, Sex-linkage gene, Sex-influenced Traits, Sex-limited Traits ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก ไวรัสและอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสทา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ โดยขอบเขตเนื้อหาไม่เกินหนังสือชีววิทยาของ สสวท.
วิชาคณิตศาสตร์: เนื้อหาชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4 เทอมต้น และกระบวนการแก้ปัญหาโดยทักษะคณิตศาสตร์
วิชาคอมพิวเตอร์: ส่วนที่ 1: เนื้อหาคณิตศาสตร์หลักและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามหลักสูตร สสวท. ระดับชั้น ม.4-ม.5 และ ม.1-ม.3 ได้แก่ เซต จำนวนจริงและเลขยกกำลัง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์ ฟังก์ชันและเรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็น เวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ สถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การสำรวจความคิดเห็น ส่วนที่ 2: กระบวนการคิด เป็นการประยุกต์คณิตศาสตร์ทุกระดับ