ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแคบ  จำนวน    1 คัน  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

             1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

             2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   15  สิงหาคม   2560  ถึงวันที่   25  สิงหาคม   2560   เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ ห้องพัสดุโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  28  สิงหาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  10.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประสานใจ

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่  ห้องพัสดุโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่   25  สิงหาคม  2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075 611181   ต่อ  120  หรือ 075 612741  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดทั้งหมด