เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน                                                                                            

                   ด้วย กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ประเทศไทย  4.0  ระหว่างวันที่  20-21  กรกฎาคม  2560  ณ ห้องประชุมอำมาตย์  100  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  

                   ในการนี้  โรงเรียนจึงหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้กวดขันดูแลให้นักเรียนทบทวนความรู้  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติ  ในวันจันทร์ที่  24  กรกฎาคม  2560  เป็นต้นไป

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ