อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงกำหนดรายละเอียดการสรร หากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังรายละเอียดด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด