รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์