ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็กพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะจัดการฝึกอบรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้วประเทศ ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงมาตรฐานสากล และเป็นการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการกับนานาประเทศ โดยจะจัดฝึกอบรม 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รับผิดชอบเป็นสนามสอบของศูนย์จังหวัดกระบี่ ทั้ง 5 สาขาวิชา และเป็นศูนย์อบรมค่ายที่ 1 วิชาเคมี นั้น

                       จึงขอเชิญชวนนักเรียนผู้ที่มีความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/OlympicCamp60/index.asp และชำระค่้าสมัครสอบคนละ 100 บาท ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ รายละเอียดการรับสมัคร