ด้วย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน    เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๖ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              ที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา       และคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๔๖ สั่ง  ณ  วันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                             ๑.๑  ตำแหน่ง  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ :  โครงการ          

                                      Native Speaker Program                                            จำนวน  ๑  อัตรา

 

                    ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

                             ๒.๑  สัญชาติจากกลุ่มประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

                             ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี

                             ๒.๓  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

                             ๒.๔  เคยผ่านการอบรม TEFL (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) (ถ้ามี)

                    

๓. เอกสารและหลักฐานการที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

                             ๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนสาขาวิชา

ที่จะสมัคร  จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป

                             ๓.๓ สำเนาบัตร Passport                                                            จำนวน  ๑  ฉบับ                          

                             ๓.๔ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  พร้อมสำเนา                   จำนวน  ๑  ฉบับ         

                   ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้

                   ๔. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง        ณ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ถนนกระบี่  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่    ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการ

 

                   ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

                   ๖. กำหนดการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

                   ๖.๑  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง  และประกาศผลการคัดเลือก

วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๕.๐๐ น.  ณ ห้อง ๕๓๘  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                   ๖.๒  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

                   ๖.๓ กำหนดรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐

                                       ประกาศ   ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐