ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความรับประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจำนวน   3  ตำแหน่งได้แก่  ครูคอมพิวเตอร์   ครูภาษาฝรั่งเศส  เจ้าหน้าที่ EP
รายละเอียดการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

ครูคอมพิวเตอร์  

การสอบปฏิบัติตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์
ให้ผู้สมัครทุกคนเตรียมการสอนและสาธิตการสอนคนละ 15 นาที  โดยเลือกหัวข้อเรื่อง 1 เรื่อง   ตามที่กำหนดดังนี้
1. ระบบเครือข่าย
2. โครงงานคอมพิวเตอร์
3. ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ
4. เว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

ครูภาษาฝรั่งเศส

 เจ้าหน้าที่ EP