การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 (เรียกบัญชีสำรอง)  ครั้งที่ 1

                   ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งกำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 1 คน และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 15 คน ซึ่งโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ตามประกาศของโรงเรียน ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงขอเรียกตามบัญชีสำรองของนักเรียนแต่ละประเภท ดังนี้

                                       รายชื่อเรียกสำรอง ม.1

                   ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

 

-----------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560

 (เรียกบัญชีสำรอง)  ครั้งที่ 1

 

                    ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งกำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2560 นั้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ตามประกาศของโรงเรียน ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงขอเรียกตามบัญชีสำรองของนักเรียนแต่ละแผนการเรียน ดังนี้

                                      รายชื่อเรียกสำรอง ม.4

                    ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน