ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ IEP (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

*******************************************************

                    ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ IEP (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ IEP (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                   ประกาศผลสอบ IEP

                    ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน