ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

และคะแนนสอบนักเรียนโควต้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สำหรับจัดห้องเรียน

*************************************************

                    ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกนั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดังต่อไปนี้

                                     ประกาศผลการสอบคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

                                     ประกาศผลการสอบคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ

                     และผลคะแนนสอบนักเรียนโควตา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้สำหรับการจัดห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ซึ่งในการจัดห้องเรียนจะนำคะแนนของนักเรียนโควต้าและนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มาทำการจัดเรียงตามลำดับคะแนนใหม่อีกครั้ง)

                                     ผลคะแนนสอบนักเรียนโควตา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

           ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ และนักเรียนโควต้าทุกคน ทุกแผนการเรียน รายงานตัวเข้าเรียน และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์โควต้าด้วยตนเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน