ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------

                   ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 แล้วนั้น บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 ประเภท ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                                     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทในเขตพื้นที่ให้บริการ

                                                     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทนอกเขตพื้นที่ให้บริการ

                                                     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ

                   ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง  ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน