ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทความสามารถพิเศษ(สำรองเพิ่มเติม)

----------------------------------------------------------------------

                   ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 และ              สอบภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และกำหนดประกาศผลการคัดเลือกและให้นักเรียนมารายงานตัว    ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผลปรากฏว่ามีผู้ไม่มารายงานตัว 1 ราย ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษด้านกีฬา      ดังนั้นโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จึงขอเรียกสำรองเพิ่มเติม ประเภทกีฬา ดังนี้    

                                   ประกาศ

                   ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 2 เมษายน 2560   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานอำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน