รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา4  ประจำปีการศึกษา  2560  

******************************

          ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 นั้น

          บัดนี้  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา4  ประจำปีการศึกษา  2560 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                    ประกาศ

                    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

                    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

กำหนดการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ทุกประเภทการคัดเลือก)

      วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.20 น. โดยสอบข้อเขียน ดังนี้

เวลา 08.00 น.                      นักเรียนพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์เพื่อประชุมชี้แจง

เวลา 08.30 น.                      นักเรียนเข้าห้องสอบ

เวลา 09.00 น. – 09.35 น.        ภาษาไทย

เวลา 09.35 น. – 10.35 น.        คณิตศาสตร์

เวลา 10.35 น. – 11.15 น.        วิทยาศาสตร์

เวลา 11.15 น. – 12.30 น.        พัก

เวลา 13.00 น. – 13.40 น.        ภาษาอังกฤษ

เวลา 13.40 น. – 14.20 น.        สังคมศึกษาฯ

กำหนดการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ทุกประเภทการคัดเลือก)

     วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.30 น. โดยสอบข้อเขียน ดังนี้

เวลา 08.00 น.                      นักเรียนพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์เพื่อประชุมชี้แจง

เวลา 08.30 น.                      นักเรียนเข้าห้องสอบ

เวลา 09.00 น. – 09.35 น.        ภาษาไทย

เวลา 09.35 น. – 10.35 น.        คณิตศาสตร์

เวลา 10.35 น. – 11.25 น.        วิทยาศาสตร์

เวลา 11.25 น. – 12.30 น.        พัก

เวลา 13.00 น. – 13.50 น.        ภาษาอังกฤษ

เวลา 13.50 น. – 14.30 น.        สังคมศึกษาฯ

วิธีปฏิบัติและเตรียมตัวสอบ

          ผู้เข้าสอบสำรวจรายชื่อ ห้องสอบ และเลขประจำตัวสอบ ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบ ยึดห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ ตามประกาศฉบับนี้เป็นสำคัญหากมีข้อผิดพลาดของชื่อ-สกุล ให้แจ้งกรรมการคุมสอบในวันสอบ เพื่อทำการแก้ไขในใบลงชื่อให้ถูกต้องทุกวิชา

อุปกรณ์และสิ่งของที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

-          ปากกาลูกลื่น (น้ำเงิน/ดำ และแดง), น้ำยาลบคำผิด, ดินสอ 2B,ยางลบดินสอ

-          บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

-          อาหารกลางวันและน้ำดื่ม (เนื่องจากทางโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ไม่ได้มีการจัดจำหน่ายอาหารในวันสอบ)

-          ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข นาฬิกาดิจิตอลที่สามารถคิดเลขได้ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนาฬิกาสำหรับดูเวลาเท่านั้น

-          ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองขึ้นไปยังห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต

-          ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ฉะนั้น จึงขอให้ผู้ปกครอง รับ – ส่ง ผู้เข้าสอบบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า หรือบริเวณด้านข้างอาคาร 5 เท่านั้น