ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทความสามารถพิเศษ

----------------------------------------------------------------------

                   ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 และสอบภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นั้น ในการนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนแต่ละประเภท   ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้

                                     ประกาศ

                   ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2560   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง TO BE NUMBER ONEโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน