ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทความสามารถพิเศษ

----------------------------------------------------------------------           

            ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 และสอบภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นั้น ในการนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนแต่ละประเภท         ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้

                                   ประกาศ

            ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากไม่มารายงานตัว และส่งสัญญาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งต้องเข้าสอบข้อเขียนตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

            หมายเหตุ       

                        1.       นักเรียนต้องแต่งกายตามเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม

                        2.       นักเรียนทุกคนทั้งที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ 1 เมษายน 2560ณ สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เวลา 08.00 – 15.00 น. หากไม่เข้าสอบจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

                        3.       หลักฐานในการรายงานตัวและทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ (ให้นำส่งเอกสารสัญญาที่สมบูรณ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ สำนักงานอำนวยการ)

                3.1  หนังสือสัญญา (โรงเรียนจัดเตรียมให้ในวันรายงานตัว)                      จำนวน  2  ฉบับ 

                3.2  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา                        จำนวน  2  ฉบับ

                3.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนา                    จำนวน  2  ฉบับ

                             3.4  สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกันนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา            จำนวน  2  ฉบับ

                                           (ต้องเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานของรัฐเท่านั้น)