ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์       จำนวน  4  สาขาวิชา    ราคากลาง  1,325,570 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   29  มีนาคม  2560    ถึงวันที่  19  เมษายน  2560   เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ ห้องพัสดุโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่     21  เมษายน  2560   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประสานใจ

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่  ห้องพัสดุโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   ตั้งแต่วันที่  29  มีนาคม  2560   ถึงวันที่   19  เมษายน  2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075 611181 ต่อ  120  หรือ 075 612741  ในวันและเวลาราชการ

              ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด