ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยถือแนวปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนด     แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน  450  คน  โดยจำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.    ประเภทโควตา (นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม)        จำนวน  338  คน

2.    ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป                          จำนวน   67   คน        

3.    ประเภทความสามารถพิเศษ                         จำนวน   15   คน                

4.   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                                   จำนวน   30   คน  

การรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว

1.    จำหน่ายระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                 ณ สำนักงานธุรการ อาคารอำนวยการ

วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)               ณ ห้องTO BE NUMBER ONE

2.    ยื่นเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานประกอบอย่างอื่นตามที่กำหนด

วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ณ TO BE NUMBER ONE

3.    สอบคัดเลือกวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

คะแนนสอบคัดเลือกทางวิชาการ ใน ๕ วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 80 และผลการสอบ    O-NET คิดเป็นร้อยละ 20

4.    ประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

5.    รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

6.    มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

รายละเอียดทั้งหมด