โครงงานแอปพลิเคชัน  Easy  Contact บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบุคลากร  การติดต่อ  การประสานงาน  ระหว่างกันและได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดทำโดย
 เด็กหญิงชมพูนิกข์ เอ่งฉ้วน
 เด็กชายชยางกูร ฤทธิเดช 
 เด็กชายชนาธิป นวลศรี  
 
ครูที่ปรึกษา
นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
นางปัญชลิกา  ปันเจริญ