กำหนดเปิดระบบเลือกรายวิชาเพิ่มเติมของภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดังนี้
1. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2559 - เวลา 24.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เปิดระบบเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 - 2/9
2. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2559 - เวลา 24.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เปิดระบบเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 - 3/8
3. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2559 - เวลา 24.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เปิดระบบเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 - 1/10
***ขอให้นักเรียนชั้นและห้องดังกล่าวข้างต้น ทำการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 วิชา (ไม่ซ้ำวิชากัน)
รายชื่อวิชาที่เปิด ครูผู้สอน และห้องที่ใช้เรียน