เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ค่ายตรวจวัดสิ่งแวดล้อม รายวิชาโลกทั้งระบบ จำนวนผู้เข้าร่วม 205 คน

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 165คน, นักเรียนพี่เลี้ยง4/5 จำนวน 30 คน และคณะครู จำนวน 10 คน 

เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

 

;โดยศุภธาร